fbpixel

Algemene voorwaarden

161130_Algemene voorwaarden Johnny's Burger

 

ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing alle overeenkomsten aangegaan door Johnny’s Burger vestigingen.

 

Artikel 1 Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

-Klant: een natuurlijke of rechtspersoon die een Bestelling plaatst bij een Johnny’s Burger vestiging;

-Bestelling: een bestelling van een Klant via de website van Johnny’s Burger of een andere online besteldienst, waaronder doch niet uitsluitend Thuisbezorgd;

-Website: www. Johnnys.nl;

-Johnny’s Burger: Johnny’s Burger Franchising Nederland B.V.;

-Johnny’s Burger vestiging: de Johnny’s Burger vestiging van een franchisenemer van Johnny’s Burger die in het postcodegebied van de Klant bezorgt;

-Overeenkomst: een overeenkomst tussen de Klant en de Johnny’s Burger vestiging met betrekking tot de Bestelling;

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden en totstandkoming overeenkomst

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Bestellingen.

2.2 De Overeenkomst komt tot stand zodra de Klant op de knop “Verstuur” klikt op het bestelformulier op de Website.

2.3 Johnny’s Burger faciliteert slechts het bestelproces, maar zij is geen partij bij de Overeenkomst.

2.4 Voor de correcte uitvoering van de Overeenkomst is vereist dat de Klant de juiste en volledige contactgegevens invult bij het invoeren van de Bestelling. De Klant dient de Johnny’s Burger vestiging onverwijld te informeren bij onjuistheden of onvolledigheden.

Artikel 3 Betaling

3.1 Bij het tot stand komen van de Overeenkomst ontstaat een betalingsverplichting van de Klant jegens de Johnny’s Burger vestiging.

3.2 Betaling is voorafgaand aan de bezorging mogelijk op de Website. Contante betaling bij afhalen of bezorging is eveneens mogelijk, maar bij bezorging dient de Klant er rekening mee te houden dat de bezorger niet meer dan € 15,-- aan wisselgeld bij zich heeft.

3.3 Eventuele kortingen, al dan in verband met een promotionele actie, dienen tijdens het bestelproces te worden gemeld door het invoeren van een kortingscode. Johnny’s Burger noch de Johnny’s Burger vestiging zijn gehouden om een korting te verstrekken indien de Klant geen kortingscode heeft ingevoerd.

3.4 Betaling middels cadeaukaarten en/of giftcards kan alleen verricht worden met de originele cadeaukaart van Johnny’s Burger welke dient voorzien te zijn van een stempel, handtekening, vestiging en geldigheidsdatum. Cadeaukaarten van derden, waaronder doch niet uitsluitend van Thuisbezorgd kunnen niet verzilverd worden bij Bestellingen rechtstreeks bij Johnny’s Burger online of in de vestiging. Cadeaukaarten van derden kunnen uitsluitend verzilverd worden bij de aanbieder van de voucher of kaart. De cadeaukaarten van Johnny’s Burger vertegenwoordigen de waarde welke gedrukt is op de kaart en zijn niet inwisselbaar voor geld.

Artikel 4 Annulering

4.1 In verband met de beperkte houdbaarheid van de producten van Johnny’s Burger kunnen Overeenkomsten niet door de Klant worden ontbonden. Derhalve kan een Bestelling niet door een Klant worden geannuleerd, nadat de Klant op de knop “Verstuur” heeft geklikt.

Artikel 5 Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Alle intellectuele eigendomsrechtenrechten met betrekking tot de Website waaronder merkrechten, domeinnamen, handelsnamen, aanduidingen, logo’s, reclameslagzinnen en al hetgeen daaronder valt in de ruimste zin des woords berusten bij Johnny´s Burger.

5.2 Zonder uitdrukkelijke toestemming van Johnny´s Burger is het derden niet toegestaan niet om materiaal van de Website, op welke wijze dan ook, te gebruiken. Onder meer doch niet uitsluitend is het derden bij gebreke van voormelde toestemming niet toegestaan om materiaal van de Website te kopiëren, te reproduceren of te verspreiden.

Artikel 6 Klachtenregeling

6.1 Klachten over de Bestelling of de uitvoering van de Overeenkomst kunnen worden gemeld bij de betreffende vestiging waarvan contactgegevens op de Website worden vermeld.

6.2 Indien de klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld, dan kan daarvan een melding worden gemaakt via Klantenservice@johnnys.nl. Johnny’s Burger spant zich in om de klacht zo spoedig mogelijk bespreken met de betreffende Johnny’s Burger vestiging, waarbij Johnny’s Burger er naar streeft om voor tijdige terugkoppeling aan de Klant zorg te dragen.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 De totale aansprakelijkheid van Johnny’s Burger, uit welke hoofde dan ook, is beperkt tot een vergoeding van de directe schade tot maximaal het bedrag van de Bestelling.

7.2 De aansprakelijkheid van Johnny’s Burger voor indirecte schade zoals gevolgschade of winstderving is uitgesloten.

Artikel 8 Geschillen

8.1 Op de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

8.2 Eventuele geschillen zullen worden voorgelegd aan de rechter in het arrondissement Rotterdam.